Regulamin sklepu

Opublikowano:

Regulamin sklep internetowego e-spodnie.pl


I.    Definicje:
1.    Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym e-spodnie.pl.
2.    Konsument – klient będący osobą fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.    Sklep e-spodnie.pl (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.e-spodnie.pl, za pośrednictwem, którego Klient może kupić produkty.
II.    Postanowienia ogólne
1.    Sklep Internetowy sklep.e-spodnie.pl, działający pod adresem www. e-spodnie.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Graso Moda Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kopanina 54/56, 60-105 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 25 01 84, o numerze NIP 779-227-59-10, o numerze REGON 300-227-496, kapitał zakładowy 50 000zł

2.    Graso Moda Sp. z o.o. umożliwia Klientom składania zamówień dotyczących produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego e-spodnie.pl i zawieranie umów sprzedaży produktów na odległość.
III.    Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego e-spodnie.pl
1.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu Sklepu (w przypadku braku rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
2.    Korzystanie z poszczególnych usług w ramach Sklepu Internetowego e-spodnie.pl może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług oraz w ramach odpowiednich zasobów Sklepu Internetowego       e-spodnie.pl.
IV.    Informacje o towarach i ceny
1.    Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu e-spodnie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
2.    Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
3.    W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
4.    Zdjęcia, prezentacje oraz filmy dotyczące produktów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. Kolory mogą odbiegać od kolorów rzeczywistych, może to wynikać np. z niedoskonałości sprzętu, ustawień ekranu. Dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcia w jak najlepszy sposób przedstawiały prezentowany produkt.
V.    Zamówienie Produktów, Zawarcie Umowy sprzedaży, Dostawa produktu
1.  W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu na odległość poprzez Sklep należy wejść na stronę internetową www.e-spodnie.pl, a następnie dokonać wyboru produktu dostępnego w Sklepie Internetowym e-spodnie.pl i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
2.  W celu złożenia zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających jego realizację wskazanych przez Sklep. 
3. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu potwierdzającą wszystkie istotne elementy zamówienia (złożenia oferty przez Klienta). Po zweryfikowaniu oferty przez Sklep, wysłana zostanie do klienta druga wiadomość  e-mail potwierdzającą wszystkie istotne elementy zamówienia wraz z informacją, iż zamówienie zostaje przekazane do realizacji. Z tym momentem zostaje zawarta umowa sprzedaży produktu (przyjęcie oferty). W razie odmowy przyjęcia oferty Klient otrzymuje wiadomość email z informacją o odmowie przyjęcia oferty.
4. W przypadku niedostępności danego produktu, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu wraz z informacją o konieczności potwierdzenia jego realizacji przez Sklep kolejną wiadomością e-mail. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia oferty przez Sklep, co zostaje potwierdzone kolejną wiadomością email potwierdzającą wszystkie istotne elementy zamówienia wraz z informacją, iż zamówienie zostaje przekazane do realizacji.
5.    Zapłaty za towar, można dokonać:
a.    osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
b.    przelewem elektronicznym, bankowym, kartą kredytową
6.    Rozliczenia transakcji kartą  kredytową i e-przelewem przeprowadzone będą za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.
7.    Cena sprzedaży zostanie powiększona o ewentualne koszty obsługi płatności wynikające z wyboru danej opcji płatności wskazane podczas procesu wyboru przez Klienta i zostanie uwidoczniona przed potwierdzeniem zamówienia.
8.    Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia do momentu otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści p. V ust. 3 (odwołanie oferty). W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu telefonicznie lub mailowo na adres info@sempre.pl.
9.    W przypadku złożenia zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej.
10.    Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez e-spodnie.pl jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski transportem własnym lub przesyłką kurierską. Realizacja zamówienia przez podwykonawcę nie wymaga informowania o tym Klienta.
11.    W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, Sklep może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
12.    Koszty dostawy określone podczas procesu składania zamówienia w całości pokrywa Klient, chyba że informacje podane w danej informacji handlowej stanowią inaczej.
13.    Przeliczony finalnie koszt dostawy zostanie przesłany Klientowi do finalnej akceptacji.
14.    Nieodebranie przesyłki przez klienta, z przyczyn niezależnych od działania Sklepu i zawinionych przez klienta powoduje, iż klient zostanie obciążony kosztami zwrotu. Ewentualna kolejna wysyłka jest możliwa tylko po opłaceniu z góry kosztów powtórnej wysyłki. Nieodebranie przesyłki z przyczyn niezależnych od działania Sklepu nie wyłącza obowiązku zapłaty za zamówiony towar. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, gdy Klient przed otrzymaniem przesyłki odstąpił od umowy.
15.     Z chwilą pełnej zapłaty za zamówiony towar staje się on własnością Kupującego

VI.    Reklamacja, gwarancja, rękojmia
1.    Graso Moda Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
2.    Niezależnie od praw konsumenta wynikających z ustawy opisanej w ust. 1 produkty posiadają gwarancję producenta, importera, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionym przez gwaranta.
3.    Graso Moda Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty wydania towaru Kupującemu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Konsument traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
4.    W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar należy odesłać , na adres Graso Moda Sp. z o.o. Centrum Dystrybucyjne ul. Kopanina 54/56 , 60-106 Poznań Wskazane jest równoczesne podanie numeru zamówienia lub numeru faktury, rodzaju niezgodności, oczekiwań dotyczących sposobu realizacji naszych zobowiązań,
5.    Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Konsument ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.
6.    Sklep ustosunkuje się do żądań Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL


VII.    Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu
1.    Graso Moda Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
2.    W trakcie korzystania ze Sklepu, Klient uprawniony jest niezwłocznie powiadomić Graso Moda Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu.
3.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Graso Moda Sp. z o.o. ul. Kopanina 54/56 , 60105 Poznań.

4.    Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Graso Moda Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia.
5.    Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Graso Moda Sp. z o.o. Centrum Dystrybucyjne.
6.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
7.    O wynikach rozpatrzenia reklamacji Graso Moda Sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Klienta.
VIII.    Odpowiedzialność
1.    Graso Moda Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
2.    Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem.
3.    Graso Moda Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
a.    utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Graso Moda Sp. z o.o.
b.    skutki korzystania ze Sklepu przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
c.    szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
d.    treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia, których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sempre.pl,
e.    za treść reklam zamieszczanych w Sklepie przez podmioty trzecie.
4.    Graso Moda Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
5.    Graso Moda Sp. z o.o. zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta, w szczególności gdy nie naruszy to sytuacji prawnej Klienta w związku z zawartymi umowami.
IX.    Pozostałe prawa i obowiązki
1.    Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2.    Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie konta lub zgłoszenie żądania usunięcia konta Graso Moda Sp. z o.o., przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta Graso Moda Sp. z o.o. rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
3.    Graso Moda Sp. z o.o., chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.
4.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.    korzystania z usług oferowanych przez Sklep w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b.    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
c.    korzystania z usług oferowanych przez Sklep w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
d.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
e.    korzystania z usług oferowanych przez Sklep w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
f.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego Sempre.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
5.    Klient może niezwłocznie powiadomić Sklep o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie.
6.    Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego e-spodnie.pl, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Graso Moda Sp. z o.o.  lub podmiotom, z którymi Graso Moda Sp. z o.o. zawarł stosowne umowy.
X.    Zamieszczanie oraz udostępnianie treści w ramach serwisu Sklepu
1.    Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Graso Moda Sp. z o.o. nie jest dostawcą tych treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Graso Moda Sp. z o.o. oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością
2.    Klient oświadcza, że:
a.    jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści,
b.    umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu Sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,
c.    wyraża zgodę na wgląd do treści przez innych Klientów oraz Graso Moda Sp. z o.o., jak również upoważnia Graso Moda Sp. z o.o. do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.    Klient nie jest uprawniony do:
a.    zamieszczania w ramach serwisu Sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,
b.    zamieszczania w ramach Sklepu treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
4.    Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.
5.    W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu treści, które mogłyby:
a.    zostać zamieszczane w ramach Sklepu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
b.    naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
c.    posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),
d.    pozostawać w sprzeczności z interesem Graso Moda Sp. z o.o. (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Graso Moda Sp. z o.o. lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),
e.    naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa (np. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
6.    Graso Moda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych treści oraz ich usuwania, co, do których, opierając się na wiarygodnych doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia Graso Moda Sp. z o.o.. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Graso Moda Sp. z o.o. nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
7.    Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Graso Moda Sp. z o.o. umieszczonych przez niego treści.
8.    W przypadku, gdy w wyniku zawarcia przez Klienta w ramach serwisu Sklepu danej treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez Klienta lub Graso Moda Sp. z o.o. działającego w zaufaniu do oświadczeń Klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Klient może zostać zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Graso Moda Sp. z o.o..

XI.    Spory
1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Graso Moda Sp. z o.o., a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów.
2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Graso Moda Sp. z o.o., a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Graso Moda Sp. z o.o..